Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец Процедури по ЗОП: ОП-2018-019 / 27.07.2018 На 27.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец"

Документи:
27.07.2018: Решение за откриване на процедура
29.10.2018: Обявление за възложена поръчка
29.10.2018: Договор № 1
29.10.2018: Договор № 2
29.10.2018: Договор № 3
29.10.2018: Договор № 4
29.10.2018: Договор № 5
29.10.2018: Договор № 6
29.10.2018: Договор № 7
29.10.2018: Договор № 8
29.10.2018: Договор № 9
29.10.2018: Договор № 10
29.10.2018: Договор № 11
29.10.2018: Договор № 12
29.10.2018: Договор № 13
29.10.2018: Договор № 14
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539373239