Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020” Процедури по ЗОП: ОП-2018-001 / 05.01.2018 На 05.01.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване по проект, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”.   Офертите се приемат до 17.00 часа на 30.01.2018 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 31.01.2018 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  

Документи:
05.01.2018: Решение за откриване на процедура
05.01.2018: Обявление за поръчка
05.01.2018: Документация за участие
05.01.2018: Образци № 1 - № 6
11.01.2018: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
11.01.2018: Променена част от документацията за участие - Приложение № 2
12.01.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
26.01.2018: Разяснение по чл. 180 от ЗОП
21.02.2018: Протокол № 1 от дейността на комисията
22.03.2018: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
30.03.2018: Протокол № 2 от дейността на комисията
30.03.2018: Протокол № 3 от дейността на комисията
30.03.2018: Доклад на комисията
30.03.2018: Заповед за утвърждаване на доклад
30.03.2018: Решение № 576/29.03.2018 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител
26.04.2018: Мотивирано решение на възложителя
13.06.2018: Договор № ОП/2018/001
13.06.2018: Обявление за възложена поръчка
05.10.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533313339