Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2016/2017 година Събиране на оферти с обява: ОП-2016-009 / 15.08.2016 ОБЯВА    На 15.08.2016 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2016/2017 година”.  Офертите се приемат до 17.00 часа на 24.08.2016 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.   Офертите, представени в определения срок, се отварят на 25.08.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.      ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -   КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Документи:
15.08.2016: Документация за участие
15.08.2016: Образци №1- №13
25.08.2016: Заповед № 1577/24.08.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
25.08.2016: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
02.09.2016: Протокол от дейността на комисията
02.09.2016: Заповед № 1638 / 01.09.2016 г.
29.09.2016: Договор № ОП/2016/009-1 и приложения
Адрес в АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870