Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление на Министерството на околната среда и водите за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000280 „Златаришка река“ 29.11.2023 Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000280 „Златаришка река“. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Елена, с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Горско ново село, гр. Златарица, с. Родина, община Златарица, област Велико Търново. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповед и приложения