Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3639 #1 / 02.11.2023 г. 03.11.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2255 от 02.11.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 457 по Кадастралния план на с. Добри дял, общ. Лясковец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II-410 в кв. 37 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, с който съгласно § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на ЗУТ се променя дворищната регулация така че да съвпада със старите имотни граници на поземлен имот ПИ № 457 по Кадастралния план на с. Джулюница, общ. Лясковец, за който се отрежда УПИ II-457 в кв. 37 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2255 от 02.11.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.