Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 02.11.2023 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.), Община Лясковец съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново“, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Уведомление за инвестиционно предложение