Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3428 #1 / 11.10.2023 г. 11.10.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №2075 от 11.10.2023г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 37664.210.28 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. Предложението за ПУП - ПЗ за с. Козаревец в обхвата на ПИ 37664.210.28 по КККР е придружено от план-схема за водоснабдяване съгл. чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като ел. захранването ще бъде допуснато на следващ етап след процедиране на Подробен устройствен план - Парцеларен план. Според предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец, поземлен имот ПИ 37664.210.28 по КККР на с. Козаревец попада в границите на населеното място. С предложението за Подробен устройствен план - План за застрояване нас. Козаревец, общ. Лясковец, за поземлен имот 37664.210.28 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се назначава застроителна зона и конкретно предназначение на имота. Територията е предвидена за зона от типа Пп - предимно производствена устройствена зона със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт - 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за складови дейности“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, ЗАПОВЕД №2075 / 11.10.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.