Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3229 #1 / 11.10.2023 г. 11.10.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД №2076 от 11.10.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.112.44 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в следните части: 1. Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец: За поземлен имот (ПИ) 44793.112.44 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се създава градоустройствена основа с цел промяна на земеделска земя за неземеделски нужди. В Общия устройствен план (ОУП) на гр. Лясковец територията е предвидена за зона от типа „Пп“ - предимно производствена устройствена зона и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за производствени и складови дейности“. 2. Инвестиционен проект за: „Складова база” в ПИ 44793.112.44 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във фаза Технически проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, ЗАПОВЕД №2076 / 11.10.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.