Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 02.10.2023 Заповед №2021 / 02.10.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година, считано от стопанска 2023/2024 година на следния имот - частна общинска собственост: имот с №222.19 по Плана на новообразуваните имоти на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, с начин на трайно ползване: нива, категория: трета, площ: 54,557 дка, в землището на с. Козаревец, местност: „Баира“.

Заповед №2021 / 02.10.2023 г.