Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец 21.09.2023 На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (обн. ДВ бр. 52 от 5 юли 2022 г., изм. ДВ бр. 71 от 2 септември 2022 г., изм. ДВ бр. 67 от 4 август 2023 г.) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на длъжността: „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, Кметът на Община Лясковец обявява конкурс при следните условия: I. Наименованието на институцията, място и характер на работа: 1. Наименованието на институцията: Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 18, представляваща общинска детска градина по см. на чл. 35, ал. 1 във чл. 52, ал. 2 от ЗПУО. 2. Място на работа: Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 3. Характер на работа: Характерът на работата при изпълнение на длъжността: „Директор” на детска градина е свързан с възпитание, социализиране, обучение, отглеждане и подкрепа за личностно развитие на деца; организация, координация и контрол на дейностите в детската градина; административно-управленска и финансова дейност. Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната и общинската политика в областта на образованието като планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на институцията. 4. Срок за заемане на длъжността: Длъжността „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, ще се заема за неопределено време. II. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Кандидатите за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец трябва: а). да бъдат български граждани; Длъжността „директор” на общинска детска градина може да се заема и от лица, посочени в разпоредбата на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО: - граждани на други държави членки; - чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; - продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието; - дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. б). да отговарят на изискванията по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО: 1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 2. да не са лишени от право да упражняват професията; 3. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени в чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването (обн. ДВ бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм. ДВ бр. 89 от 7 ноември 2017 г.): - шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; - разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане; - психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени); - епилепсия - чести припадъци и промяна на личността; - персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна; - психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване; - разстройства на сексуалното влечение - педофилия; - органични психични разстройства - деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции; - белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. в). да отговарят на изискванията по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. ДВ бр. 61 от 2019 г.): - да имат придобито висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж. * За „учителски стаж” по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, е трудовият стаж, положен на длъжност на педагогически специалист в институции в системата на предучилищното и училищното образование (детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), при изпълнена норма за преподавателска работа. Учителски стаж е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. III. Нормативни актове, които кандидатите следва да познават: - Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО); - Кодекс на труда (КТ); - Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; - Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; - Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; - Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование; - Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; - Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование; - Наредба за приобщаващото образование; - Етичен кодекс за работещите с деца (утвърден от Националния съвет за закрила на детето). ІV. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на Детска градина „Пчелица” - гр. Лясковец, общ. Лясковец, ще се проведе по следния начин: 1. Допускане на кандидатите до конкурс - извършва се от комисия по допускане, която разглежда постъпилите в срок заявления на кандидатите и приложенията към тях с цел да прецени дали кандидатите са представили всички необходими документи и дали същите удостоверяват изпълнението на посочените в заповедта за обявяване изисквания. 2. Конкурсът за заемане на длъжността се провежда в два етапа: 2.1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси; 2.2. защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Чрез писмения изпит се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на конкурсната длъжност. Преди започване на писмения изпит кандидатите изключват всички лични средства за комуникация/електронни устройства и ги поставят на определено за целта място. Писменият изпит се провежда чрез решаване на тест и четири казуса и се организира в два модула. Първият модул включва решаване на тест, който съдържа въпроси, всеки с не по-малко от три варианта на отговор, от които само един възможен верен, а вторият модул съдържа въпроси със свободни отговори и казуси. Писменият изпит включва решаване на тест, съдържащ 40 въпроса, всеки с не по-малко от три варианта на отговор, от които само един възможен верен и 10 въпроса със свободни отговори и решаване на казуси. В писмения изпит се проверява степента на придобитите от кандидата компетентности, установени в приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със спецификата на институцията: а). педагогическа компетентност; б). управленска компетентност, включително: - административна и правна култура; - планиране, организиране и контрол; - управление на ресурси; в). социална и гражданска компетентност. Оценяването се извършва по реда на чл. 22 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Максималният резултат, който може да получи всеки кандидат от писмения изпит, е 50 точки. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит, е 30 точки. При резултат на писмения изпит, по-нисък от 30 точки, кандидатът не се допуска до защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Времето за решаване на първия модул е 50 минути, а за втория - 70 минути, като между двата модула се осигурява почивка от 15 минути. Със защитата на концепцията за стратегическо управление на институцията се цели да се проверят уменията на кандидатите за стратегическо мислене - определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и умения за представяне, защита и реализиране на концепцията. Защитата включва кратко изложение от кандидата на основните идеи на концепцията и отговори на зададени въпроси по съдържанието от членовете на комисията по провеждане на конкурса Всеки член на комисията самостоятелно оценява изложението и отговорите на кандидата като максималният резултат от защитата на концепцията е 50 точки. V. Необходими документи, място и срок за подаването им, лице и координати за връзка: За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „Директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование); 2. Професионална автобиография (CV); 3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител”; 4. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж - трудова, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж; 5. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист - оригинал; 6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата); 7. Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години - до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1.15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията се подават по електронен път; 7. Копия на други документи, в това число: за придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др. 8. Декларация от лицето за запознаване с длъжностната характеристика за длъжността: „Директор” на детска градина (по образец); * При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Лице за контакт: Надежда Донева – Главен специалист „Човешки ресурси” в общинска администрация на Община Лясковец. Телефон за контакт: 0619 / 2-20-55, вътрешен 105. VI. Подаване на документи: Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в срок от 1 (един) месец от публикуване на обявлението. *Срокът изтича на съответното число на месеца, а ако месецът няма съответно число, срокът изтича в последния му ден. Срокът се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Заявления, подадени след изтичане на едномесечния срок, се регистрират, но не се разглеждат. Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на e-mail адрес: obshtina@lyaskovets.bg, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „7z”, „zip” или „rar”. Списъците с допуснатите до конкурс и недопуснатите до конкурс кандидати и други съобщения във връзка с него, се публикуват на официалната интернет страница на Община Лясковец. Съобщаването може да се извърши и по електронната поща. VII. Електронна поща за изпращане на документи и съобщения във връзка с конкурса: Е-mail адрес: obshtina@lyaskovets.bg