Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3284 #1 / 15.09.2023 г. 15.09.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1818 от 15.09.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 44793.143.72 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец общ. Лясковец, местност „Клена“. Предложението за ПУП - ПЗ на гр. Лясковец е придружено с план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация съгл. чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Според предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец, поземлен имот ПИ 44793.143.72 по КККР на гр. Лясковец попада в границите на населеното място. С предложението за Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за поземлен имот 44793.143.72 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, се назначава застроителна зона и конкретно предназначение на имота. Територията е предвидена за зона от типа „Пп“ - предимно производствена устройствена зона със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свързано, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт - 2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за производство на машинни елементи и складови дейности“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1818 от 15.08.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.