Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1839 #5 / 03.08.2023 г. обнародвано в „Държавен вестник“ брой 69 издаден на 11.08.2023 г. 11.08.2023 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: С Решение №609, взето с протокол №75 на редовно заседание на Общински съвет - гр. Лясковец, проведено на 27.07.2023 г., се одобрява Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009-2010-2011. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.