Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 - Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 03.08.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-562 / 05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва: 1. Оркестрант III група във военно формирование 52290 - Варна, специалист „Кларинет“: 1 (една) длъжност. 2. Оркестрант III група във военно формирование 52290 - Варна, специалист „Алт саксофон“: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: изпит за определяне на физическата годност, изпит на музикален инструмент и събеседване. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската старшинска (сержантска) длъжност е не по-малък от 1315,00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 15.09.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява