Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за изготвени предварителени регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ 02.08.2023 Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Същите се намират в Общинската служба по земеделие гр. Лясковец, Общинска администрация и кметствата от общината, и са на разположение на всички ползватели на земеделски земи. Промени в предварителните регистри могат да се правят на основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ до 15.08.2023 г.

Обяви