Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за длъжността „Шофьор” по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” 04.07.2023 Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана от ЕСФ плюс и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец“, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Шофьор” на 4 часа по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” , трябва: 1. Да притежават диплома за средно образование. 2. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория В. 3. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство. 4. Да са физически и психически здрави. 5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец” е с код по НКПД 83222002. Основните задължения, включени в нея са следните: - Извършване на превоз на членовете на екипа по проект „Грижа в дома в община Лясковец“ до дома на потребителите ползващи мобилни интегрирани здравно - социални услуги. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността „Шофьор” по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което се описват всички приложени документи. 2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване). 3. Професионална автобиография (CV). 4. Документ за самоличност (оригинал, който след сверяване на данните се връща). 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива. 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава. 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 10.07.2023 г. (понеделник) до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване