Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2019 #1 / 12.06.2023 г. 12.06.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1145 от 09.06.2023г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. Поземлен имот № 141, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-497 в кв. 29 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като се променя дворищната регулация така, че да съвпада със старите имотни граници на поземлен имот № 141, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-497 в кв. 29 по действащия ПУП-ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1145 от 09.06.2023г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.