Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда - публична общинска собственост 22.05.2023 Заповед №1028 / 19.05.2023 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 - публична общинска собственост, представляваща „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (работилница за паметници)“, с площ 139 кв.м., находяща се в гр. Лясковец, поземлен имот с идентификатор № 44793.315.1., описана в Акт за публична общинска собственост №603 / 08.03.2023 г.

Заповед №1028 / 19.05.2023 г.