Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1379 #1 / 09.05.2023 г. 10.05.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 572 по Протокол № 72 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 27.04.2023 г.: 1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - собственост на „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ” ООД с ЕИК 104684881, с който проект се засяга УПИ V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец - собственост на „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ” ООД с ЕИК 104684881, с който проект се засяга УПИ V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.