Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1564 #1 / 28.04.2023 г. 28.04.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 870 от 28.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ IV - ПСД, кв. 18А по ПУП-ПР на с. Козаревец, общ. Лясковец. С предложението за ПУП-ПЗ на с. Козаревец, общ. Лясковец и във връзка с промяна на действащия регулационен план за имота се предвижда новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ IV - за производствено складови дейности, да наследи установения начин на ползване и зоната „Пп“ - Предимно производствена и конкретното предназначение „за производствено складови дейности“. Определя се следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 870 от 28.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.