Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-795 #2 / 24.04.2023 г. 24.04.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 829 от 24.04.2023 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 512 за който е отреден урегулиран поземлени имот (УПИ) I-574 и поземлен имот № 678 в кв. 97 по Подробно устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, за поземлен имот (ПИ) № 512, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-574 в кв. 97 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец, се предвижда отделяне на частта от имота, където е разположен съществуващ трафопост с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) V-678 с отреждане „за трафопост“, в резултата на което се обособяват два отделни урегулирани поземлени имота: - УПИ I-574 с площ 920 м2 и - УПИ V-678 с площ 50 м2. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Мерданя, общ. Лясковец, за имот с кадастрален № 512, за който е УПИ I-574 в кв. 97 по Подробния устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец, след отделянето на УПИ V-678 с отреждане „за трафопост“, за УПИ I-574 в кв. 97 се предвижда свободно основно застрояване. За УПИ I-574 в кв. 97 се определят следните устройствени показатели: височина Н до 10 м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1,2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 829 от 24.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.