Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-490 #1 / 13.04.2023 г. 13.04.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение №554 по Протокол №71 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.03.2022 г.: 1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II-за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробно устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ УПИ XI-за ПСД, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II-за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробно устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ УПИ XI-за ПСД, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.