Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „общ работник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 21.03.2023 Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Общ работник” в „Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец” , СНЦ Местна Инициативна група „Лясковец - Стражица“ ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно работно място за длъжност: „Общ работник” в „Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец”, по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец, при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец, по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, е с код по НКПД 9312-0008. Длъжността е предвидена за заемане от Безработни и неактивни лица. Основните задължения, включени в длъжността са: - поддържане на зелени площи в Музей на гурбетчийското градинарство с цел подобряване зелената система на територията му. - поддържане на прилежащи зелени площи пред Музей на гурбетчийското градинарство. - поддържане на експозиционни площи на открито, разположени в Музей на гурбетчийското градинарство. - поддържане на експозиционни площи на закрито - документална зала и Хаджиникова къща, и конферентна зала в Музей на гурбетчийското градинарство. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец). 2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец). 7. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, вкл. декларация(по образец), подписана от лицето. Безработни и неактивни лица. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, се подават лично в срок от 21.03.2023 г. (вторник) до 24.03.2023 г. (петък) вкл. в сградата на СНЦ МИГ „Лясковец - Стражица“, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване