Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем 28.02.2023 Ha основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет Лясковец, Община Лясковец ОБЯВЯВА: Проект на Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем - Приложение №1. Същият е обявен на информационното табло в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Община Лясковец. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания до Кмета на Община Лясковец по списъка, като предложенията се подават в Центъра за административно обслужване при Община Лясковец.

Проект на Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем