Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество 22.02.2023 На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт, което предвижда изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество. Промените са насочени към актуализация на нормативната уредба в областта на управлението на имоти - общинска собственост, актуализация на годишната базисна наемна цена на общински поземлен фонд (земеделски земи) към 01.10.2022 г. спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт, който възлиза на 12,8%, както и актуализация на месечната базисна наемна цена на общинско имущество към 01.01.2023 г. спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт на официалната му интернет страница, който възлиза на 15,3 %. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Общински съвет „Проекти на нормативни актове“. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, с адрес гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1.

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество