Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3852 #1 / 06.01.2023 г. 09.01.2023 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 32 от 04.01.2023г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец. Поземлен имот № 1176, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1176 в кв. 43 по действащия ПУП-ПР на с. Джулюница по Кадастралния план на с. Козаревец е с неуредени сметки по дворищната регулация към ПИ 251, 1175 и 1177. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като собствениците искат вътрешните регулационни линии на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ № 1176, при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Образува се нов урегулиран поземлен имот УПИ VI-1176, кв. 43 с площ 916 м2. С проекта се запазва установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване до 10 м, плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2 и минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 32 от 13.04.2023г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.