Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3408 #1 / 29.11.2021 г. 08.12.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2476 от 25.11.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) УПИ VII-748,1105 и УПИ VIII-744 в кв. 42 и улица с о.т. 145-146-147 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се предвиждат следните промени: - Вътрешните регулационни линии между засегнатите урегулирани поземлени имоти: УПИ VII-748,1105, УПИ VIII-744, УПИ X-273 и УПИ XIX-745,1106 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. - Да се промени уличната регулация на улица с о.т. 145-146-147 в частта пред урегулирани поземлени имоти УПИ VII-748,1105 и УПИ VIII-744, като новата улична регулационна линия да върви по кадастралната граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2476 от 25.11.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.