Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1604 #1 / 17.08.2021 г. 17.08.2021 На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1466 от 12.07.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ XVII-863, УПИ XIII-863 и УПИ XII-858 в кв. 111 и улица с о.т. 598-597-599 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се предвиждат следните промени: Поземлен имот № 858 е с неприложена регулация на изток към улица и на запад към поземлен имот № 863. Собствениците на ПИ № 858 и ПИ № 863 желаят да се уредят регулационните отношения помежду си и към улицата на изток. Проектът предвижда прилагане разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като вътрешната регулационна линия на запад да бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлените имоти: ПИ № 858 и ПИ № 863 при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите, както следва: Площ на УПИ XII-858 - 400 м2; Площ на УПИ XIII-863 - 622 м2; Площ на УПИ XVII-863 - 580 м2 Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Заповед № 1466 от 12.07.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.