Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за обществено обсъждане на изменения на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица 26.04.2021 Уважаеми дами и господа - представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др. СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, Ви кани за участие в обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020. Проект за изменения на одобрената Стратегия за ВОМР на „МИГ-Лясковец-Стражица“ може да намерите в секция „Документи за обсъждане с местната общност“ на нашата интернет-страница: www.mig-zaedno.eu . Срок на настоящото обществено обсъждане на Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ: • Дата на откриване: 26 април 2021 г. • Дата на приключване: 7 май 2021 година, 17.30ч. • Начин на провеждане: Предложенията и коментарите по публикувания Проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок следната електронна поща: mig_zaedno@abv.bg. Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат подател (име и фамилия, телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат "word".

Покана за обществено обсъждане на изменения на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Лясковец-Стражица