Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-2608 #1 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 491 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец в кв. 19, с който се предвижда УПИ XIV-154 и УПИ XV-154 да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XV-154 с площ 1403 м2, който отговаря на разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ. Подробният устройствен план да се процедира при условията и по реда на ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 491 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.