Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-5937 / 29.11.2019 г. 09.12.2019 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2610 от 29.11.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ): ПИ 1574, за който е отреден УПИ III-1574 в кв. 35, с който съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ да се уредят регулационните отношения с ПИ 1495 на запад, като вътрешната регулационна линия на запад да бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ 1496 при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите. Площ на УПИ IV-1496, кв. 53 - 620 м2 Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1645 от 08.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.