Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-3695 / 09.08.2019 г. 12.08.2019 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1644 от 08.08.2019г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот: ПИ 1265, за който е отреден УПИ XXVII-1265 в кв. 68, с който съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 да се обособи нов УПИ XXVIII-1265, кв. 68, с площ 300 м2, в който попада сграда кафе- аперитив. Останалата част от УПИ XXVII-1265, кв. 68 с площ 742 м2 да се обособи в нов УПИ XXVII-1265, кв. 68. Границата между нов УПИ XXVIII- 1265, кв. 68 и нов от УПИ XXVII-1265, кв. 68 да се съобрази със съществуващите постройки. Съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 2, т. 1 и §8, ал. 2 от ПР на ЗУТ уличната регулационна линия към улица с о.т. 282- 281 да се постави в съответствие с имотната граница. Към УПИ- за озеленяване уличната регулационна линия да се постави в съответствие с имотната граница и да се продължи улица- тупик с дължина от 14 м, така че нов УПИ XXVII-1265, кв. 68 да има транспортен достъп и лице към улица. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1644 от 08.08.2019г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.