Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 20.06.2019 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с автосервиз, което да се реализира в УПИ VI688,152 в кв. 19 по плана на с. Козаревец.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС