Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.05.2019 Заповед №990 / 22.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: Имот № 306.15, с начин на трайно ползване: нива с площ 1000 кв.м., шеста категория, местност „Над града” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1195 / 24.10.2018 г.

Заповед №990 / 22.05.2019 г.