Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 25.03.2019 Заповед №618 / 22.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2019/2020 година на следния имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор: 44793.72.1 (номер по предходен план 072001 по КВС на гр. Лясковец), с площ 204 850 кв.м, с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, местност „Радиневище”.

Заповед №618 / 22.03.2019 г.