Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец 07.11.2016 1. Копие от Заповед № 2027 / 07.11.2016 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга. 5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга. 6. Заявление за участие в търга - Образец № 1. 7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2. 8. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 3. 9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обект № 8 на Община Лясковец - Образец № 4. 10. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 5. 11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта - Образец № 6. 12. Проект на договор - Образец № 7. 13. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта. 14. Сортиментна ведомост за очаквания добив. 15. Заповед № 702 / 03.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие. 16. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец