Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-5906 / 14.11.2014 г. 17.11.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1804 от 05.11.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхват на УПИ ХІ–1219 в кв. 39 и граничещите с него УПИ Х–1220 в кв. 39, УПИ VІІІ–1202 в кв. 39, УПИ VІІ–1218 в кв. 39 и улица в частта и между о. т. 152 - 245, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и при условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните му граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 1219 по действащия Кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1804 от 05.11.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец