Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-5734 / 07.11.2014 г. 10.11.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1756 от 04.11.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхват на УПИ VІІ–140 в кв. 30, УПИ Х–154 в кв. 30, УПИ ІХ–154 в кв. 30, граничещи с тях улици, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и при условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните им граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на: - поземлен имот с № 153 по действащия Кадастрален план за УПИ VІІ–140 в кв. 30, за който е отреждането му и - поземлен имот с № 154 по действащия кадастрален план за УПИ ІХ –154 и Х –154 в кв. 30, за които е отреждането му, като УПИ ІХ –154 и Х –154 в кв. 30 се обединяват и се обособява нов УПИ ІХ-154 в кв. 30, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1756 от 04.11.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец