Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-4462 / 02.09.2014 г. 09.09.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1397 от 02.09.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот ІV–192 в кв. 27 и граничещите с него улици, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и при условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните му граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 126 по действащия кадастрален план, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1397 от 02.09.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец