Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 16.07.2014 Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година, на имот частна общинска собственост №000508, с площ 154.568 дка, начин на трайно ползване: други селскостопански територии, категория шеста, в местност „Дидявлък”, землище на с. Добри дял, общ. Лясковец.

Заповед № 1099 / 16.07.2014 г.