Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3309 / 25.06.2014 г. 27.06.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 976 от 25.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО Служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец (План за регулация) в обхват на УПИ ІХ-общ и VІІІ в кв. 5, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, посочените УПИ да се слеят и в границите на съществуващи имоти с №№ 2313 и 2312, се обособи нов урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение и показатели за жилищно застрояване в зона от вида Ж(м) - застрояване с малка височина до 10,0м, плътност на застрояване П застр. 20% -60%, интензивност на застрояване К инт. 0,5 – 1,2, озеленена площ 40% - 60%, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 976 от 25.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец