Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3111 / 13.06.2014 г. 13.06.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 897 от 12.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец – Промишлена зона в обхват на урегулирани поземлени имоти ХІ-2193 с предназначение „за производствено складови дейности”, ХІІ-2191 с предназначение „за производствено складови дейности”, VІ-2192,2200,2199,2201, с предназначение „за производство на растителни масла и складови дейности” в кв. 127, и граничещата с тях предвидена по плана, но нереализирана улица в частта ѝ от о. т. 709-711-712-713, с който на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, да се премахне в нереализираната си част улица с о. т. 709-711-712-713, имотите да се обединят и се обособи нов урегулиран поземлен имот VІ в кв. 127, с конкретно предназначение „за производство на растителни масла и складови дейности”, като регулационните му граници се поставят в съответствие с имотните граници на включените в обхвата му поземлени имоти с №№ 2192, 2191, 2193, 2200, 2199 и 2201 по действащия кадастрален план, при запазване на пределно допустимите показатели за установената устройствена зона от вида П(п) за плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 882 от 10.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец