Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-3071 / 11.06.2014 г. 11.06.2014 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 882 от 10.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се изработи служебно проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1461 в квартал 55 и граничещите с него улица с о. т. 134 – 133 и улица с о. т. 134 – 136, с който уличната регулационна граница за УПИ V-1461 в квартал 55 се постави в съответствие с имотните граници на поземлен имот 1461, за който е отреждането, при запазване на установената устройствена зона Ж (м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 882 от 10.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец