Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение и одобряване на задание за изготвяне на проект за ПУП - План за застрояване за имот в землището на гр. Лясковец - ИЖС-1725 / 07.04.2014 г. 08.04.2014 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: С Решение № 437 от Протокол № 39 от заседание на Об С, проведено на 27.03.2014г. е: 1. Дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 123047 с площ от 2789 м2 и начин на трайно ползване „нива”, трета категория по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Писунка”, и парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена”. 2. Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 123047 и начин на трайно ползване „нива” трета категория по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”. На основание чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията Решението не подлежи на оспорване.   За кмет: Г. Петров /п/ Заместник кмет на Община Лясковец (Съгласно Заповед №1999 / 25.11.2011 г. на Кмета на Община Лясковец)