Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица" - ИЖС-1301 / 14.03.2014 г. 14.03.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № ОА04-2479 / 07.03.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново е РАЗРЕШЕНО да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план ( ПУП-ПП) за обект „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица (от. ПС „Джулюница” до връзка с вътрешна водопроводна мрежа)” и е ОДОБРЕНО техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от Община Стражица за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица (от. ПС „Джулюница” до връзка с вътрешна водопроводна мрежа)”. Обектът е разположен в землищата на с. Джулюница, общ. Лясковец, с. Върбица, община Горна Оряховица и с Бряговица, община Стражица. Заповедта не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец