Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец 10.03.2014

ЗАПОВЕД № 292 / 28.02.2014 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Указанията относно прилагане на системата на делегирани бюджети през 2014 г. дадени в съвместно писмо № 0201-92 на Министерството на образованието и науката и № 91-00-86/13.02.2014 г. на Министерство на финансите и след проведени обсъждания с директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец
УТВЪРЖДАВАМ
Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на компонентите на формулата за 2014 г., както следва: А/ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА I. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между училищата, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец Обшият размер на средствата по единни разходни стандарти за училищата се определят по следната формула: СФ = ОКФ + ДКФ, където СФ - средства по формулата ОКФ - основни компоненти по формулата ДКФ - допълнителни компоненти по формулата   Основни компоненти на формулите: 1. Брой ученици съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието и науката „Админ М" към 01.01.2014 г. 2. Единни разходни стандарти за един ученик съгласно Решение № 658 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение № 249 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели.   Допълнителни компоненти: Допълнителните компоненти се определят с Правилата за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите на училищата. Допълнителните компоненти се изчисляват по следните формули: ДСК = БУСК * размера на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ ДГК = БУГК * размера на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ ДУПР = училище * размера на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ РНР = СЕРС * % на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет по Правилата за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите.   II. Средства по бюджетите на училищата за 2014 г. над определените по единни разходни стандарти Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в дневна форма на обучение - ДПМТБУ Добавката е определена с РМС № 658 от 31.10.2013 г. Същата е в размер на 25 лв. на ученик в дневна форма на обучение. Добавката се предоставя на учениците, обучаващи се в общообразователни училища Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2014 г. и се изчислява както следва: ДПМТБУ = БУДФО * 25 лв., където БУДФО е броят на учениците в дневна форма на обучение.   Добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища – ДУРПИУ Добавката се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик със специални образователни потребности. Добавката е в размер на 318 лв. на ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в училище. Добавката е определена с РМС № 658 от 31.10.2013 г. и е в размер на 318 лв. на ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в училище. Същата се включва в бюджета на училището над средствата по формула за 2014 г. и се изчислява както следва: ДУРПИУ=БУРПИУ * 318 лв., където БУРПИУ- брой на учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище.   Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от 1-1V клас - ДПХДПГУ Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от 1-1V клас се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас. Размерът на добавката за подпомагане на храненето за 2014 г. е 72 лв. един ученик от 1-1V клас съгласно РМС № 658 от 31.10.2013 г. Добавката се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2014 г. и се изчислява както следва: ДПХДПГУ= УНЕОУ * 72 лв., където УНЕОУ - ученици от начален етап на основно образование (1-1V клас).   Средства за извънучилищни и извънкласни дейности СИИД С РМС № 658 от 31.10.2013 г. са определени средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер на 14 лв. на ученик, обучаващ се в дневна форма на обучение. Същите се предоставят на учениците от общообразователните училища. Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2014 г. и се изчисляват както следва: СИИД=БУДФО* 14 лв., където БУДФО -брой на учениците в дневна форма на обучение   Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I, II, III и IV клас. СОЦОУД Средствата се предоставят на основание ПМС № 186 от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I, II, III и IV клас в общинските училища и са в размер на 520 лв. на едно дете, в това число за поевтиняване на обедното хранене. Средствата се предоставят на база броя на учениците от I, II, III и IV клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден. Средствата се включват в бюджета на съответното училище над средствата по формула за 2014 г. и се изчисляват както следва: СОЦОУД=БУЦОУД * 520 лв., където БУЦОУД - брой на учениците от I, II, III и IV клас обхванати в целодневна организация на учебния ден.   Средства за стипендии за ученик, след завършено основно образование * 87 лв. Средства за индивидуална форма на обучение * 2 635 лв. Средства за самостоятелна форма на обучение * 320 лв.   III. Правила за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите на училищата 1. Добавка за условно-постоянни разходи на училището -ДУПР Добавката се предоставя на всички общообразователни училища. С тази добавка се компенсират разходи с условно постоянен характер, които не зависят от броя на учениците, като разходи, свързани с експлоатацията и поддръжката на сградния фонд и материално-техническата база на училищата; такса смет; комунални разходи; разходи за безопасни условия на труд и обучение и други. Размерът на добавката за общообразователните училища е 27 000 лв. :   2. ДСК- добавка за училище със среден курс на обучение Добавката се предоставя на училищата със среден курс на обучение *1.5 %   3. ДГК- добавка за училище с горен курс на обучение *6.24 % Добавката се предоставя на училищата с горен курс на обучение *6.24 %   4. Резерв за нерегулярни разходи - РНР В изпълнение на чл. 41а ал. 6 от Закона за народната просвета, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност е предвиден резерв нерегулярни разходи, както следва: - за общообразователните училища размерът на резерва е 2 %. РНР служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни или събития с еднократен характер и чието относително тегло и времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. РНР се разходва въз основа на мотивирано предложение на директора до ПРБ, придружено с документи доказващи обстоятелствата посочени по-горе. Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2014 г. се разпределят между училищата пропорционално на броя на учениците. РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на училищата за 2014 г.   IV. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджета на Община Лясковец за 2014 г. за общообразователните училища.   СФ = БУ * ЕРС * 80.00 %+8.7541 % ДУПР+ 3 % ДСК +6.245 % ДГК+2% РНР   V. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на броя на учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата. 1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Лясковец за 2014 г. за дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. брой ученици и размерите на стандартите за 2014г. 2. За разликите между разчетения брой на учениците, предвиден със ЗДБРБ за 2014 г. и броя на децата и учениците по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2014 г., до извършването на корекции по реда на чл. 25, ал. 1 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2014 г,. Община Лясковец прилага изискванията на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от същото постановление. 3. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на броя на учениците по информационната система на МОН „АДМИН М" към 01.01.2014 г. 4. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат на увеличението в броя на учениците в началото на учебната 2014/2015 година спрямо броят им към 01.01.2014 г. Това касае, както разпределението на база основни компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се извършва въз основа на брой ученици. За броя на учениците се използват данните от информационната система на МОН „АДМИН М". Увеличението на броя на учениците се отразява само за месеците октомври, ноември и декември, за сметка на средствата от намаление на броя на учениците в други училища по формулата. 5. При увеличение като цяло на броя на учениците за училищата по т. 4 и при условие, че средствата от намалението на учениците са по-малко от необходимите средства, недостигът на средства се разпределя между училищата пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2014/2015 година. 6. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на учениците.   Б. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ I. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между целодневните детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец Обшият размер на средствата по единни разходни стандарти за целодневните детски градини се определят по следната формула: СФ = ОКФ + ДКФ, където СФ - средства по формулата ОКФ - основни компоненти по формулата ДКФ - допълнителни компоненти по формулата   Основни компоненти на формулите: 1. Брой деца съгласно данните от единната информационна система на Министерство на образованието и науката „Админ М" към 01.01.2014 г. 2. Единни разходни стандарти за едно дете съгласно Решение № 658 от 31.10.2013 г. за изменение на Решение № 249 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели.   Допълнителни компоненти: Допълнителните компоненти се определят с Правилата за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите на целодневните детски градини. Допълнителните компоненти се изчисляват по следните формули: ДУПР = целодневните детски градини * размера на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ РНР = СЕРС * % на добавката по правилата за разпределение на средствата по ДКФ Резервът за нерегулярни разходи се заделя при първостепенния разпоредител с бюджет и се предоставя на второстепенните разпоредители с бюджет по Правилата за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулите.   II. Средства по бюджетите на целодневните детски градини за 2014 г. над определените по единни разходни стандарти 1. Добавка за деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в целодневните детски градини - ДДРПИЦДГ Добавката се предоставя на целодневните детски градини, в които са интегрирани деца със специални образователни потребности. Добавката е в размер на 318 лв. на дете на ресурсно подпомагане, интегрирано в детска градина. Добавката е определена с РМС № 658 от 31.10.2013 г. и е в размер на 318 лв. на дете на ресурсно подпомагане, интегрирано в детска градина. Същата се включва в бюджета на детската градина над средствата по формула за 2014 г. и се изчислява както следва: ДДРПИЦДГ =БДРПИЦДГ * 318 лв., където БДРПИЦДГ - брой на децата на ресурсно подпомагане, интегрирани в детска градина.   2. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детска градина - ДПХДПГЦДГ Средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини се предоставят при условията и по реда на ПМС № 308/20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. Размерът на добавката за подпомагане на храненето за 2014 г. е 72 лв. на едно дете в подготвителна група съгласно РМС № 658 от 31.10.2013 г. Добавката се включва в бюджета на съответната детска градина над средствата по формула за 2014 г. и се изчислява както следва: ДПХДПГЦДГ=ДПГЦДГ * 72 лв., където ДПХДЦДГ - деца от подготвителна група в детска градина;   3. Резерв за нерегулярни разходи - РНР В изпълнение на чл. 41а ал. 6 от Закона за народната просвета, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност е предвиден резерв нерегулярни разходи, както следва: - за детските градини размерът на резерва е 2 %. РНР служи за финансиране на нерегулярни разходи. Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен показател, имат за основание инцидентни или събития с еднократен характер и чието относително тегло и времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. Резерва ще се изразходва за изплащане на обезщетения на персонала при пенсиониране и недостиг на средства за работна заплата. РНР се разходва въз основа на мотивирано предложение на директора до ПРБ, придружено с документи доказващи обстоятелствата посочени по-горе. Неизразходваните средства от РНР към 15.11.2014 г. се разпределят между детските градини пропорционално на броя на децата. РНР се заделя при ПРБ и не се включва в общия размер на средствата по бюджета на детските градини за 2014 г.   III. Формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти по бюджета на Община Лясковец за 2014 г. за детските градини.   СФ = БД * ЕРС * 87.292 %+10.708 %ДУПР+2 %РНР   IV. Правила за промени в разпределението на средствата между детските градини при изменение на броя на децата или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата. 1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Лясковец за 2014 г. за дейностите от ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. брой деца и размерите на стандартите за 2014г. 2. За разликите между разчетния брой на децата, предвиден със ЗДБРБ за 2014 г. и броя на децата по информационната система "АДМИН М" към 1 януари 2014 г., до извършването на корекции по реда на чл. 25, ал. 1 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2014 г,. Община Лясковец прилага изискванията на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от същото постановление. 3. Разпределението на средствата между детските градини по формула се извършва въз основа на броя на децата по информационната система на МОН „АДМИН М" към 01.01.2014 г. 4. Разпределението на средствата по формула се коригира веднъж годишно в резултат на увеличението в броя на децата в началото на учебната 2014/2015 година спрямо броят им към 01.01.2014 г. Това касае, както разпределението на база основни компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се извършва въз основа на брой деца. За броя на децата се използват данните от информационната система на МОН „АДМИН М". Увеличението на броя на децата се отразява само за месеците октомври, ноември и декември за сметка на средствата от намаление на броя на децата в други детска градини по формулата. 5. При увеличение като цяло на броя на децата за детските градини по т. 4 и при условие, че средствата от намалението на децата са по-малко от необходимите средства, недостигът на средства се разпределя между детските градини пропорционално на броя на децата към началото на учебната 2014/2015 година. 6. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата. Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители на Община Бясковец за 2014 г. и Правилата за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на компонентите на формулата за 2014 г. са разработени на основание чл. 41а от Закона за народната просвета и чл.13. чл.25 и чл. 60 от ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.   СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: ДКФ - допълнителни компоненти по формулата ДСК - добавка за училище със среден курс на обучение ДГК - добавка за училище с горен курс на обучение ДУПР - добавка за условно-постоянни разходи на училището ЕБК - единна бюджетна класификация ЕРС - единни разходни стандарти ОКФ - основни компоненти по формулата ПРБ - първостепенен разпоредител с бюджет РНР - резерв за нерегулярни разходи СЕРС - средства по единни разходни стандарти СФ - средства по формулата ДУРПИУ - добавка за ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища ДУРПИЦДГ- добавка за деца на ресурсно подпомагане, интегрирани в целодневните детски градини ДПХДПГУ - добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от I-IV клас ДПМТБУ-Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в дневна форма на обучение ДПГУ - деца от подготвителна група в училище; УНЕОУ - ученици от начален етап на основно образование (I-IVклас). СИИД - средства за извънучилищни и извънкласни дейности СОЦОУД - средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I, II, III и IV клас.   Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец