Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с изхвърлянето на битови отпадъци в предназначените за целта съдове 05.03.2014 Във връзка с подмяната на контейнерите за битови отпадъци и констатирано нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в тях и около тях, както и наличието на запалени контейнери, се уведомяват всички граждани, че на територията на общината е ЗАБРАНЕНО: 1. изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите и около тях; 2. изхвърлянето на битови отпадъци извън предназначените за целта съдове; 3. изхвърлянето в контейнерите на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и други; 4. изхвърлянето по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките и деретата и други обществени места на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. При констатиране на нарушения, нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, с глоби в размер до 500 лева, а при повторно нарушение с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лева.