Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-1091 / 04.03.2014 г. 04.03.2014 На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 209 от 20.02.2014 г. на Кмета на Общината е допуснато да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти VІ-491, VІІ-488 в кв.29 и граничещият с него урегулиран поземлен имот VІІІ-487, съгласно който първите два имота се обединяват и в съществуващите им граници се обособява нов урегулиран поземлен имот, като на основание чл. 208 от Закона за устройство на територията и условието на § 8 от ПР на ЗУТ регулационните му граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни граници на поземлени имоти с № № 491 и 488, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец