Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1090 / 04.03.2014 г. 04.03.2014 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 252 от 27.02.2014г. на Кмета на Община Лясковец е РАЗРЕШЕНО служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот XVІІ - за жилищно строителство и трафопост в квартал 28, съгласно който същият променя конкретното си предназначение и става урегулиран поземлен имот XVІІ - за жилищно строителство, трафопост и детска площадка, при запазване на параметрите за плътност, интензивност на застрояване, озеленена площ за установената зона и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец