Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6488 19.12.2012 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2574 от 10.12.2012 г. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ІІІ-998 в кв. 97, с който се променя вътрешната регулационна граница към урегулиран поземлен имот ІV-981 в кв. 97, като се постави в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни граници на поземлен имот с № 998, за който е отреждането му, при запазване на показателите за установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина до 10м, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ, при спазване на действащата нормативна уредба и в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец