Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г." 18.10.2011 Съдържание:   І. Заповед за откриване на процедурата. 1. Предмет, изисквания и обхват. 2. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки. 3. Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка. 5. Начин на образуване на предлаганата цена. 6. Срок на валидност на офертата. 7. Вид и размер на гаранциите. 8. Критерий за оценка на предложенията. 9. Изисквания към офертите и изискуеми документи. 10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата. 11. Срок и място за подаване на офертите. 12. Място и дата за отваряне на офертите.   ІІ. Обявление за обществена поръчка.   III. Условия за участие и указания към участниците. 1. Предмет на процедурата. 2. Право на участие. 3. Срок и място за изпълнение на поръчката. 4. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане. 5. Гаранции. 5.1. Гаранция за участие. 5.2. Гаранция за изпълнение. 6. Оферта за участие в процедурата. 6.1. Подготовка на офертата. 6.2. Съдържание на офертата. 6.3. Подаване на офертата, запечатване и маркиране. 7. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. 7.1. Разглеждане на офертите. 7.2. Оценка и класиране на офертите. 8. Приключване на работата на комисията и определяне на изпълнител на обществената поръчка. 9. Договор за възлагане на изпълнението. 10. Обжалване 11. Обявяване недействителност на сключен договор за възлагане на обществена поръчка. 12. Разяснения по документацията за участие. 13. Прекратяване на процедурата. 14. Разходи по участие в процедурата.   ІV. Образци на документи. 1. Образец № 1 - Заявление за участие. 2. Образец № 2 - Административни сведения за кандидата. 3. Образец № 3 - Декларация. 4. Образец № 4 - Декларация. 5. Образец № 5 - Декларация. 6. Образец № 6 - Декларация. 7. Образци № 7.1 - 7.6. - Ценово предложение. 8. Образец № 8 - Декларация. 9. Образец № 9 - Проект на договор. 10. Образец № 10 - Техническо предложение. 11. Образец № 11 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. V. Описание на обекта на поръчката.

Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г."